Ценовник за закуп на рекламен простор за платено политичкo рекламирање

Во согласност со членот 75 – ѓ, став 4 од Изборниот законик – (Предлог консолидиран текст – неофицијална верзија изготвена од Стручната служба на Државната изборна комисија – Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18 99/18, 140/18, 208/18,27/19 и Службен весник на Република С. Македонија број 98/19, 42/20 и 74/21), точка VI.10 од Роковникот за извршување на изборните дејствија објавен од страна на Државната изборна комисија а во врска со Решението за распишување на Избори за членови на Советите на општините и Советот на Градот Скопје, за градоначалници на општините и за градоначалник на Градот Скопје од 06.08.2021 година во прилог е првата јавна објава на Ценовникот за платено политичко рекламирање на информативно-забавниот портал makedonija24.mk кој е во целосна сопственост на правното лице – ЕМ МЕДИА ДОО.