Месец: м.г

Ценовник за закуп на рекламен простор за платено политичкo рекламирање

Во согласност со членот 75 – ѓ, став 4 од Изборниот законик – (Предлог консолидиран текст – неофицијална верзија изготвена од Стручната служба на Државната изборна комисија – Службен весник…