Оглас за 420 грантови за самовработување

Започнува втората фаза од владината мерка грант за самовработување. Огласот е објавен денеска и сите невработени лица регистрирани во Агенцијата за вработување на Република Македонија кои имаат добра бизнис идеја ќе можат да аплицираат до 30 април годинава и да основаат свој сопствен бизнис. Со оваа мерка е предвиден грант од 200.000 денари неповратни средства од државата за основање на 420 мали бизниси. Директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Влатко Поповски информира дека одредени граѓани кои ќе учествуваат на оваа мерка и ќе се јават на овој оглас ќе добијат дополнителни 2.000 евра неповратни средства доколку нивните бизниси бидат прогласени за иновативни односно за економско и финансиски одржливи бизниси. Директорката на Центарот за вработување во Скопје, Слободанка Алексовка, соопшти дека нема да се доделуваат грантови за основање бизниси од земјоделска дејност односно дејност од секторот АА одел 1 растително и животинско производство, лов и услужни дејности поврзани со нив, од трговија на големо и дистрибуција, трговија и дистрибуција на оружје, финансиски и осигурителни бизниси и активности кои вклучуваат игри на среќа. бизнии од областа на транспортот такси превозот, и бизниси повразни со недвижности и конуслтантски услуги. сите други дејности се предмет на грантот.