Обуки за невработени лица со оштетен слух и вид

Започна да се реализира владиниот проект преку кој 100 невработени лица со инвалидност ќе добијат 4 месечни обуки за стекнување на знаење и вештини и ќе се оспособат за полесно интегрирање на пазарот на труд.
Лицата со оштетен слух ќе добијат обука за водоинсталатери додека оние со оштетен вид ќе бидат обучени за масери.
Таа посочи дека за овие лица со инвалидност, откако ќе ги завршат основните обуки, постојат и дополнителни мерки со кои би можеле да отворат и свој сопствен бизнис.
Фредерика Тасевска наставник во Центарот за образование и рехабилитација „Партенија Зографски“истакна дека наредните 4 месеци во нивното училиште ќе се изведуваат обуки за инсталатер и монтер на водоводна инсталација за лица со оштетен слух.
Лицата со инвалидност ќе добиваат финансиски средства од околу 8 илјади денари за надоместување на нивните трошоци за храна, превоз и осигурување во случај на несреќа при работа,