ВТОРА МЕРКА: Ограничено ослободување од данок на добивка на компаниите кои ќе финасираат спортски клубови, спортисти, спортски федерации и МОК