Владата помага на општините за отворање на индустриски зони